VIP Gaming net
Video stream now onlin...
We are proud to announce our new feature that gives our members the possibility to ad..
Articles
IE9 New IE9 Features add..
Because of this competition (danish) I decided to add some IE9 features to ..
uk VIP-Gaming wins Divisi... 11.12.14 @ 12:56 CET
uk VIP-Gaming wins the ES... 01.12.14 @ 22:51 CET
uk VIP-Gaming advance to ... 06.11.14 @ 00:00 CET
uk VIP-Gaming wins Divisi... 30.10.14 @ 00:00 CET
uk UKKAA joins VIP-Gaming... 08.10.14 @ 00:00 CET
uk Ravaged Free Weekend +... 10.01.13 @ 17:50 CET
uk VIP Wins yet another E... 10.12.11 @ 12:03 CET
CUPS COMING SOON!
VEDTÆGTER FOR VIP-Gaming

§ 1. VIP-Gaming, Roukær Alle 66, 8270, Højbjerg ATT:Brian Denmark Lund Andreasen

stk. 1. Foreningens navn er: VIP-Gaming

stk. 2. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune.

§ 2. Foreningens formål er:
stk. 1.
a) Det er foreningens formål, at udbrede og fremme interessen for eSport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel eSportsligt som kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til eSportsudøvelse.
Dette søges opnået ved:

b) At skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer mellem eSports aktivister lokalt og nationalt

c) At synliggøre foreningen og arbejde i lokalsamfundet for en formel integration og styrkelse af forståelsen for eSport.

d) At udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke eSportens integration og gennemslagskraft

e) At sikre massiv lokalopbakning ved at øge kontakten og vekselvirkningen mellem eSport discipliner og lokale medier og nationale organisationer.

f) At glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling.

g) At fremme unge som gamles forståelse for online sport (eSport)

h) At lære unge som gamle at bruge internettets digitale værktøjer så som kommunikation og sammenarbejde både inden og ude for landets grænser.

i) At opbygge et netværk, som kan være med til at fremme mennesker i alle aldres forståelse og brug af internet og online sport samt personlig udvikling.

j) At samarbejde med andre foreninger, institutioner og personer om emnet, problemstillinger og udfordringer, der vedrører personlig udvikling og brug af internet og online gaming.
Dette skal ske igennem afholdelse af arrangementer, møder, konferencer via studiegrupper, publikationer, offentlig repræsentation og lignende.

§ 3. Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som vil støtte foreningens arbejde inden for de relevante områder.

Stk.2. Foreningen består af medlemmer som på en eller på anden måde har relationer til online gaming og brug af internet, har faglig interesse i emnet, eller har anden interesse i at støtte VIP-Gaming.

Stk.3. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af e-mailadresse, telefonnummer og fysisk adresse. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Medlemskab fornys automatisk fra år til år, medmindre der sker udmeldelse. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.4. Der betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent som opkræves forud, for et kalenderår ad gangen. Kontingentbetalingen dækker perioden: d. 1 januar til d. 31 december.

Stk.5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Udmeldelse fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udmeldelsen finder sted.

Stk.6. Personer med frivilligt virke for VIP-Gaming skal være medlem af VIP-Gaming.

Stk.7. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, ekskluderes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Stk.8. Medlemmer, der af bestyrelsen er ekskluderet af foreningen, kan kun genoptages med samtykke fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i Marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på vores hjemmeside www.vip-gaming.net til medlemmer.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af handlingsprogram for kommende periode
7. Nedsættelse af udvalg i henhold til handlingsprogrammet for kommende periode
8. Godkendelse af budget
9. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk.7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, inkl. kasser.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller 2 bestyrelses-medlemmer finder det nødvendigt og fremsætter ønske om det overfor formanden. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.6. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Stk.7. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Bestyrelsens ledelse

Stk.1. Formanden vælges på den stiftende generalforsamling og formandskabet er fastlagt på ubestemt tid, således at der ikke skal vælges ny Formand på den ordinære generalforsamling, med mindre Formanden selv ytre ønske herom. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelses-medlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. §5. stk.1. Formandsposten er besat af Brian Denmark Lund Andreasen

Stk.2. Næstformandens formandskab er fastlagt på ubestemt tid, således at der ikke skal vælges ny næstformand på den ordinære generalforsamling, med mindre næstformanden selv ytre ønske herom. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelses-medlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. §5. stk.1. Næstformandsposten er besat af Maria Nielsen

Stk. 3. Brian Denmark Lund Andreasen og Maria Nielsen har blivende medlemskab i VIP-Gaming´s bestyrelse på ubestemt tid, med mindre de selv ytre ønske om at fratræde sin post. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelses-medlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. §5. stk.1.

Stk.4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved stiftende generalforsamling. Medlemmerne er på genvalg hvert andet år til den ordinære generalforsamling. Ønsker et medlem at fratræde posten skal dette ske med en skriftlig anmodning til Formanden og de resterende bestyrelsesmedlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. §5. stk.1.

Stk.4. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Stk.5. For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Stk.6. Nye bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af den nuværende siddende bestyrelse. Ved godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem har nuværende siddende bestyrelsesmedlemmer vetoret.

Stk.7. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis den finder særlig anledning dertil. Medlemmet har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

§8. Bestyrelsens daglige virke

Stk.1. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager, ligeledes kan beslutninger træffes ved afstemning via telefon eller mail, her skal der ligeledes træffes beslutning med simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer har ret til enkeltvis, at snakke med pressen eller anden instans, i særlige omstændigheder, hvor personen finder det nødvendigt. Dog skal udtalelser og virke fra medlemmet være i overensstemmelse med foreningen VIP-Gaming´s formål og etiske retningslinjer.

Stk.3. Bestyrelsen skal udarbejde etiske regelsæt samt samarbejdsaftaler der klarlægger arbejds- og ansvarsområder/vilkår for de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens daglige regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Posten som kasser kan repræsenteres af et bestyrelsesmedlem/formand.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Ansøgninger og budgetter til puljer og fonde, udarbejdes af et enstemmigt valgt bestyrelsesmedlem/formand. Udarbejdede ansøgninger og budgetter skal godkendes af bestyrelsen, inden endelig ansøgning finder sted.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af Formanden eller Næstformanden.
Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der bliver pålagt foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Ændringer af disse vedtægter kan samtidig kun gennemføres ved samtykke af både Brian Denmark Lund Andreasen og Maria Nielsen’s accept.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved en enstemmig beslutning fra bestyrelsen, eller med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 04.01.2010

Latest Results

Upcoming Matches

Latest Forumposts

You have to be logged in to view this.

Upcoming Events

No Upcoming Events

Latest Blogs

blog Im still around...
dk Geert
12.10.13 @ 14:25 CET
blog
no Lobben
18.10.12 @ 18:36 CET
blog Inspiration til...
dk Arco
14.02.12 @ 00:07 CET
blog New monitor tod...
dk XeoStyle
02.11.11 @ 09:27 CET
blog Random news, ne...
dk XeoStyle
01.11.11 @ 13:55 CET
<
*/?>